پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى

پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى

پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 36

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم بحران

تعریف کلاسیک بحران

بحران از دیدگاه تصمیم گیرى

مدیریت بحران

برنامه ریزى براى بحران

پیش بینى احتمال وقوع بحران

تنظیم و آماده سازى طرح

تشکیل و سازماندهى تیم هاى مقابله با بحران

تمرین دایم

تصمیم گیرى در بحران

شرایط تصمیم گیرى

حالت ها و عوامل مؤثر بر تصمیم گیرى در بحران

نقش بسیج در اغتشاشات داخلى

ماءموریت هاى بسیج

وضعیت هاى چهارگانه

وظایف بسیج در اغتشاشات داخلى

عوامل مؤثر بر توانمندى بسیج

بررسى عوامل موثر بر توانمندى بسیج

پاورقى

 

 

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

بصیرت: چکیده

بـحـران , شـرایـطى غـیـر عـادى است که مدیریت در آن به سه موضوع اساسى پـیـش بینى , پیش گیرى (برنامه ریزى براى بحران ) و تصمیم گیرى مى پردازد. شـنـاخـت هـریـک از ایـن مـوضوعات و درک ارتباط آنها بایکدیگر, آمادگى و توانمندى را براى سازمان و مدیران (فرماندهان ) ایجاد مى نماید تا بتوانند بحران را بـه مـوفـقـیـت تـبدیل نمایند. در این مقاله , به اختصار مدیریت بحران تبیین مـى گردد. آنگاه وظایف بسیج و سپاه پاسداران در وضعیت هاى غیرعادى , فوق الـعـاده و بحرانى ناشى از اغتشاشات داخلى بررسى شده , سپس عواملى مؤثر بر تـوانـمـنـدى بـسـیـج در بـحران ناشى از اغتشاشات داخلى در سه دسته کلى (اقدامات قبل ازبحران ), (اقدامات حین بحران ) و (اقدامات پس از بحران ) طـرح گـردیده و سرانجام عملکرد بسیج در این رابطه , در یکى از مناطق مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ارزیابى قرار گرفته که به بخشى از آن نتایج اشاره شده است . پـیـشـرفـت فـن آورى اطـلاع رسـانـى و گسترش رسانه هاى جمعى با ترویج فرهنگ مصرفى , باعث انفجار نیازها شده , در نتیجه ملت ها از دولت ها انتظارات زیادى پیدا کرده اند در حالى که آن ها از برآوردن تمامى انتظارات ناتوانند. از این رو گسترش روز افزون ناآرامى هاى سیاسى و اجتماعى , که یکى از ا شکال آشکار آن (اغـتـشـاشـات اسـت ), بـروز چـشـمـگـیرى یافته ثبات و نظم عمومى را دستخوش مخاطره مى نماید.
از آن جـا کـه سـپـاه پـاسـداران انـقلاب اسلامى بر اساس ماءموریت هاى محوله حـافـظدسـتاوردهاى انقلاب اسلامى مى باشد, در وضعیت هاى غیر عادى , فوق العاده وبحرانى ناشى از اغتشاشات داخلى , برنامه خاصى را تدارک دیده است که در آن تشکیلات بسیج نقش تعیین کننده اى دارد. بسیج سپاه با برنامه ریزى هاى بـه عـمـل آمـده , از تـوانمندیهاى بالقوه و بالفعلى براى مهار اغتشاشات داخلى بـرخـودار اسـت ,ولـى از آنـجا که این سازمان باید بتواند با مدیریت و فرماندهى صـحیح در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و تلفات و خسارات , اوضاع را در اخـتـیـار خـود درآورده نـظم و امنیت را برقرار نماید, لازم است تدابیر و اقدامات این نهاد انقلابى ومردمى مورد ارزیابى مستمر قرار گیرد. در ایـن مـقـالـه بـا تـوجه ویژه به امنیت ابتدا به مباحث نظرى مدیریت بحران , پرداخته سپس به نتایج تحقیقى که با عنوان (بررسى توانمندى بسیج در مقابله بـا اغـتشاشات داخلى در یکى از مناطق نیروى مقاو مت بسیج سپاه پاسداران ) انجام شده است اشاره اى خواهیم کرد. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم بحران

( حدود مشخص و معینى ندارد, از این رو اتفاق نظرى هم ژخژخزح واژه بـحران ( درتـعریف مفهوم بحران بین اندیشمندانى که در این زمینه تحقیقاتى داشته اند وجودندارد. در زیر به برخى از این تعاریف اشاره مى گردد:
مرحله پیچیده اى که یک کار یا یک رویداد از آن عبور مى کند.
وضعیتى که خارج شدن از آن مشکل است . ت بـحـران وضـعـیـت تـنـشـى اسـت که 1 ـ از قبل قابل حدس و مورد انتظار ت نـمـى بـاشـد.2 ـ پـاسـخ صحیح و فورى لازم دارد. 3 ـ روشهاى پیش گیرى و سـازگـارى مـوجـود,تـوان پـاسـخ گوئى به آن را ندارد. 4 ـ ارزشها, اهداف و فرضیه هاى موجود را تهدیدکند. (2) ) و همکارانش معتقدند که بحران در اثر وقوع ناگهانى خ ‌زحچ شژذخذ مینتز برگ ( و غـیـرمـنتظره حادثه و یا اتفاقى به وجود مى آید که توجه فورى و فوتى به آن , براى اخذتصمیمى فورى , ضرورى است . (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف کلاسیک بحران

( در تحول و توسعه ژذخرت خ ‌ذخذزس ث ایـن تعریف , بحران را یک (نقطه عطف ) ( یـک رویـداد و یـا یک ارگانیسم معرفى مى کند. در همین مسیر بحران (نقطه ) را شـامـل مى شود که نهایت نتیجه آن , ممکن است (ژذخرر دچح خژخزح حـسـاس ) ناشى از یک تحول متناسب و خوب و یا نامساعد باشد. (4) بحران از دیدگاه سیستمى
بـحران عبارت است از وضعیتى که نظم سیستم اصلى یا قسمت هایى از آن را ـ کـه مـاسیستم فرعى مى نامیم ـ مختل کند و پایدارى آن را به هم بزند. به زبان دیـگر, یک بحران وضعیتى است که یک تغییر ناگهانى در یک یا چند قسمت از عوامل متغیرسیستم به وجود مى آورد. (5)

و . . . .


اینجا هم مشاهده کنید